Witajcie na stronie naszej parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla i bł. siostry Alicji Kotowskiej.

Porządek Mszy świętych

Dni powszednie:

700, 800, 1800

Święta zniesione:

700, 800, 1000, 1700, 1800

Niedziele:

700, 830, 1000 (suma), 1130 (Msza dla dzieci), 1300, 1600 (Msza dla młodzieży), 1800

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy REO

Rekolekcje
E
wangelizacyjne
Odnowy

Tydzień IV
Nawrócenie
– Uzdrowieniem Człowieka

Dzień 1

Jezus, przedstawiając się jako Mesjasz – Zbawiciel, wskazuje na swoje działanie zbawcze: „… chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia…
Jezus przyszedł na ziemię po to, aby uzdrawiać.

Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów; oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: «Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi».(Łk 7,20-23)

Takie samo działanie zbawcze pragnie Jezus podjąć także w stosunku do ciebie. Chce wziąć na siebie twoje słabości, cierpienia:

Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi,
Mąż boleści, oswojony z cierpieniem,
jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa,
wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic.
Lecz On się obarczył naszym cierpieniem,
On dźwigał nasze boleści,
a myśmy Go za skazańca uznali,
chłostanego przez Boga i zdeptanego.
Lecz On był przebity za nasze grzechy,
zdruzgotany za nasze winy.
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,
a w Jego ranach jest nasze zdrowie.
(Iz 53,3-5)

 

Dzień 2

Bóg pragnie dokonać w tobie podstawowego uzdrowienia, abyś mógł/mogła stać się nowym, całkiem wolnym człowiekiem.

… pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali.   (Ez 36,25-27)

 

Dzień 3

Potrzeba, abyś wobec Boga przyznał/a się do swoich słabości. Nie próbuj uciekać od nich mówiąc, że nie masz grzechów.

Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy
odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki.
(1 J 1,8-10)

 

Dzień 4

Jezus sam ciebie wzywa, abyś do Niego przyszedł/przyszła.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».  (Mt 11,28-30)

 

Dzień 5

Jezus oczekuje od ciebie wiary, aby móc dokonać uzdrowienia.

Gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za Nim dwaj niewidomi którzy wołali głośno: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida!» Gdy wszedł do domu niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: «Wierzycie, że mogę to uczynić?» Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie!» Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: «Według wiary waszej niech wam się stanie!» I otworzyły się ich oczy…  (Mt 9,27-30)

 

Dzień 6

Jezus prosi, byś pozwolił/a Mu dotknąć twoich ran, odkrył/a przed Nim to, co boli, czego się wstydzisz. Wtedy otworzysz się na Jego łaskę uzdrowienia i nową głębszą relację z Nim. Uczyń to z determinacją św. Piotra.

Jezus wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!» (J 13,4-9)

 

Dzień 7

Jezus uzdrawiał wielu ludzi. Moc uzdrawiania przekazał uczniom, posługa ta trwa do dziś w Kościele. I ty możesz zostać uzdrowiony/a przez Jezusa.

Idźcie i głoście: "Bliskie już jest królestwo niebieskie". Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! (Mt 10,7-8)

 

Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli! Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny! Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.
Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego.
(Jk 5,13-16)

 

 

 

Rekolekcje
E
wangelizacyjne
Odnowy

Tydzień V - Duch Święty
i Jego działanie w nas

Dzień 1

Przyjście na ziemię Jezusa Chrystusa dokonało się za sprawą Ducha Świętego. Anioł Gabriel tak wyjaśnia tę tajemnicę Maryi:

Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. (Łk 1,35)

 

Duch Święty współdziałał w misji zbawczej Jezusa Chrystusa. W szczególny sposób napełnił Jezusa przed podjęciem Jego publicznej działalności:

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie»     (Łk 3,21-22)

 

Dzień 2

Święty Łukasz, pragnąc nam przekazać prawdę o obecności Ducha Świętego w całej publicznej działalności Jezusa, szczególnie to podkreśla wtedy, kiedy rozpoczyna relację o tej działalności:

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu [Świętym] na pustyni.   (Łk 4,1)

Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy.    (Łk 4,14)

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: 

Duch Pański spoczywa na Mnie, 
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, 
abym ubogim niósł dobrą nowinę, 
więźniom głosił wolność, 
a niewidomym przejrzenie; 
abym uciśnionych odsyłał wolnymi, 
abym obwoływał rok łaski od Pana. 
Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli».  
 (Łk 4,16-21) 

 

Dzień 3

Jezus, kończąc swą publiczną działalność, obiecuje napełnienie tym samym Duchem Świętym wszystkich swoim uczniów:

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze -Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was.    (J 14,15-18)

 

Duch Święty objawia ci niedostępną dla ludzkiego umysłu prawdę o Bogu. On  także otworzy ci oczy na prawdę o tobie samym. Bez Jego pomocy obie te prawdy będą dla ciebie ciągle zakryte:

Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko co Ja wam powiedziałem (J 14,26)

 

Dzień 4

Ducha Świętego otrzymałeś już w sakramencie chrztu i bierzmowania. On w tobie mieszka i sprawia, że tworzysz jedno z Chrystusem. Dziękuj i chwal Boga za ten dar:

Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!    (1 Kor 6,19-20)

 

Dzień 5

Duch Święty chce ciebie prowadzić przez życie. On odbudowuje w tobie obraz dziecka Bożego i uzdalnia cię do dziecięcego, pełnego ufności zwracania się do Boga.

Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!»  Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. (Rz 8,14-16)

 

Dzień 6

Duch Święty buduje wspólnotę uczniów – Kościół, czyniąc ich zdolnymi do trwania w jedności z Bogiem i między sobą:

A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. (Rz 8,14-16)

 

Dzień 7

Pan Jezus zachęca cię do ufnej i wytrwałej prośby o Ducha Świętego i Jego dary:

I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą». (Łk 11,9-13)

 

TEKSTY DO ROZWAŻAŃ I KONTEMPLACJI
NA DALSZE TYGODNIE ŁASKI "CHODZENIA"Z BOŻYM SŁOWEM,BY NIM ŻYĆ NA CO DZIEŃ.
TYDZIEŃ DZIEWIĄTY:
J 15,5-9
J 15,10-12
J 15,13-15
J 15,16-27
J 16,8-11
J 16,12-15
J 16-16-24
TYDZIEŃ DZIESIĄTY
J 16,25-28
J 16,29-33
J 17,1-5
J 17,6-16
J 17,17-19
J 17,20-26
J 18,1-11
TYDZIEŃ JEDENASTY
J 18,12-27
J 18,28-40
J 19,1-5
J 19,6-16
J 19,17-22
J 19,23-27
J 19,28-37
TYDZIEŃ DWUNASTY
J 20,1-8
J 20,19-23
J 20,24-31
J 20,30-31
J 21,1-8
J 21,9-14
J 21,15-23
 
BÓG JEST MIŁOŚCIĄ...
W MIŁOŚCI NIE MA LĘKU,
LECZ DOSKONAŁA MIŁOŚĆ USUWA LĘK...
ŻYJĘ JUŻ NIE JA, LECZ ŻYJE WE MNIE CHRYSTUS

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]